آزمایشگاه

بخش آزمایشگاه مرکز رشد بهنود فارمد البرز با هدف خدمت رسانی به شرکت های همکار و شرکت های خواهان خدمات آزمایشگاهی به شرح زیر آماده اراده خدمات میباشد:

Endotoxin (Gel clot)
Bioburden
Sterility
TAMC &TYMC
Growth promotion test (Microbial)
Microorganism Species Identification
Clean room Monitoring
 Air particle counting (10 point)
Microbial method validation
Raw material test
Conductivity
Filter Integrity test
Osmolality
pH
Relative Density
Turbidity
Phsicochemical Assay
Loss on Drying (LOD)
Residue on evaporation
Acidity/Alkalinity
Phsicochemical Identification
Residue substance
solubility
Total Ash
Residue on ignition
specific gravity
impurity sulfate
vial integrity
SE HPLC
RP HPLC
TOC
Karl.Fischer
 SDS Page
Protein concentration (Bradford )
Protein concentration (UV)
Invivo Bioassay
Invitro Bioassay
بالا