آزمایشگاه

یکی از مهمترین وظایف شرکت های دارویی بررسی کیفیت و اثربخشی محصولات دارویی است، که این مهم مستلزم پایش های دقیق، صحیح و پیوسته تمامی مراحل از لحظه ورود مواد اولیه تا تولید و انبارش محصول می باشد. نظر به اهتمام ویژه مدیریت شرکت به اصل کیفیت و رسالت اجتماعی این شرکت، آزمایشگاه کنترل کیفیت مرکز رشد بهنود فارمد البرز با بکارگیری پرسنل آموزش دیده و مجرب خود، ارزیابی کمی و کیفی محصول های تولیدی را با استفاده از دستگاههای مدرن در زمینه شناسایی و تعیین مقدار مواد اولیه و محصولات دارویی بر اساس آخرین استانداردها و دستورالعملهای فارماکوپه آمریکا و اروپا و سازمان غذا و داروی ایران به اجرا در می آورد. همچنین در راستای تعالی کیفی محصولات، این واحد سنجش و پایش کامل مراحل از لحظه ورود مواد اولیه به شرکت، کنترل در حین تولید و محصول نهایی را مد نظر دارد. بدین منظور واحد کنترل کیفیت داراي قسمتها و بخشهاي مختلفی شامل آزمايشگاه فیزیکو شيمي، آزمایشگاه آنالیز دستگاهی، آزمايشگاه ميكروبي و سنجش فعالیت بیولوژیک داروهای نوترکیب بر اساس تست های حیوانی و سلولی میباشد. این واحد با بکارگیری نیروهایی متخصص با تحصیلات کارشناس، کارشناس ارشد و دکترا و با استفاده از دستگاههای Atomic Absorption، HPLC، ، Particle Counter،FTIR ،Spectrophotometer ، KF، TLC Scanner، IC و سایر دستگاه های آنالیز دارویی در راستای سنجش و بررسی کیفی مواد اولیه، مطالعات پایداری، IPQC ، کیفیت محصول دارویی، اقلام بسته بندی و کنترل کیفیت آبهای مصرفی کارخانه در حال فعالیت می باشد.
رویکرد واحد کنترل کیفیت در مرکز رشد بهنود فارمد البرز ، نظارت و کنترل پیوسته و ثمربخش کیفی میباشد، که تعهد به این ارزش باعث بهبود مستمر در تولید محصولات با کیفیت گردیده و همواره این مهم مورد توجه نیروهای این واحد قرار دارد.

 

Endotoxin (Gel clot)
Bioburden
Sterility
TAMC &TYMC
Growth promotion test (Microbial)
Microorganism Species Identification
Clean room Monitoring
 Air particle counting (10 point)
Microbial method validation
Raw material test
Conductivity
Filter Integrity test
Osmolality
pH
Relative Density
Turbidity
Phsicochemical Assay
Loss on Drying (LOD)
Residue on evaporation
Acidity/Alkalinity
Phsicochemical Identification
Residue substance
solubility
Total Ash
Residue on ignition
specific gravity
impurity sulfate
vial integrity
SE HPLC
RP HPLC
TOC
Karl.Fischer
 SDS Page
Protein concentration (Bradford )
Protein concentration (UV)
Invivo Bioassay
Invitro Bioassay
بالا