سیستم آبساز

فضاهای تمیز

تاسیسات

سیستم هوادهی

برق

اولین

مرکز رشد خصوصی در ایران

اشتغال

850 نفر بطور مستقیم و 2500 نفر به صورت غیر مستقیم

حمایت

از توسعه سریع شرکت های دانش بنیان

ایجاد

زیرساخت تولید داروهای بیولوژیک

حمایت

از نیروهای جوان و نخبه

آزمایشگاه

دارای آزمایشگاه فوق تخصصی در حوزه بیوتکنولوژی

فنی و مهندسی

دارای متخصصی آشنا به تعمیر و نگهداری امور فنی و دارویی

آبساز

مجهزترین و پیشرفته ترین سیستم آبساز
TOP