نانودارو پژوهان پردیس

درباره شرکت نانو دارو پژوهان پردیس

شرکت نانو دارو پژوهان پردیس در زمینه طراحی و تولید صنعتی نانو ذرات هدفمند داروهای ضد سرطان و میکرو ذرات با آزاد سازی کنترل شده فعالیت دارد. سایر زمینه‌های فعالیت عبارتند از: تحقیق، توسعه، تولید، صادرات، واردات، مشاوره و توزیع مواد و داروهای ضد سرطان و سایر داروهای شیمیایی، گیاهی، بیولوژیکی، مکمل‌ها، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی و گیاهان دارویی با کسب مجوز و پروانه‌های لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع ذیصلاح.

پاکلینب®

نـام اختصاصـی دارو پاکلینـب® و نام ژنریـک آن پکلی تاکسـل متصل بـه ذرات آلبومیـن بـا انـدازه ذره ای متوسـط 130 نانومتـر اسـت. پاکلینب® بـه دسـته ای از داروهـای ضـد سـرطان تحـت عنـوان «مشـتقات تاکسـان» تعلـق دارد. ایـن دارو بـه شـکل پـودر سـفید مایـل بـه زرد، اسـتریل و لیوفیلیـزه بـرای تهیـه سوسپانسـیون بـا 20 میلی لیتـر سـدیم کلرایـد 0.9 درصـد پیـش از انفوزیـون وریـدی ارائـه می گـردد. هـر ویـال یـک بـار مصـرف حـاوی 100 میلی گـرم پکلی تاکسـل و در حـدود 900 میلی گرم آلبومین انسانی می باشد. هـر میلی لیتـر از سوسپانسـیون تهیـه شـده حـاوی 5 میلی گـرم پکلی تاکسـل می باشـد. پاکلینب® فاقد هر گونه حلال شیمیایی می باشد.

پالبوکب

پالبوکب اولین داروی مورد تایید FDA در یک کلاس درمانی به نام مهارکننده های CDK 4/6 است. پالبوکب که در ترکیب با برخی از روش های هورمونی درمانی استفاده می شود ، برای مهار رشد و تقسیم سلول در گیرنده های هورمونی مثبت ، پستان متاستاتیک HER2 کار می کند

پرالترکسات

پرالترکسات یک مهارکننده متابولیک آنالوگ فولات است که برای درمان بیماران مبتلا به لنفوم سلول T محیطی عود یا مقاوم در برابر بیماری (PTCL) نشان داده شده است. این شاخص بر اساس میزان پاسخ کلی است. مزایای بالینی مانند بهبود در بقا بدون پیشرفت یا بقای کلی اثبات نشده است.

اکسپویو

اکسپویو یک آنتاگونیست گیرنده مخدر با بیشترین میل به گیرنده مخدر mu است. نالترکسون فعالیت آگونیست مواد افیونی کم یا اصلاً ندارد. درمان با اکسپویو باید بخشی از یک برنامه مدیریت جامع باشد که شامل پشتیبانی روانی - اجتماعی باشد.

تری ترتین

تری ترتین هیدروکلراید یک ترکیب کلاته برای حذف مس اضافی از بدن است. این برای درمان بیماری ویلسون که نقص متابولیکی ژنتیکی است استفاده می شود

سیپروفلوکساسین

سیپروفلوکساسین در شرایط آزمایشگاهی علیه طیف وسیعی از میکروارگانیسم های گرم منفی و گرم مثبت فعالیت دارد. اقدامات باکتری کش سیپروفلوکساسین در نتیجه مهار آنزیم های توپوایزومراز II (DNA ژیراز) و توپوایزومراز IV است که برای تکثیر ، رونویسی ، ترمیم و نوترکیبی DNA باکتریها لازم است.

پنتوپرازول

پنتوپرازول یک PPI است که با اتصال کووالانسی به سیستم آنزیمی (H + ، K +) - ATPase در سطح ترشحی سلول آهیایی معده ، مرحله نهایی تولید اسید معده را سرکوب می کند.

آدرس دفتر مرکزی

تهران میدان ونک خیابان عطار
کوچه تک شمالی ساختمان 4و8
تلفن: 4-88649081(21)98+
ایمیل: info@nanodaru.com
وبسایت: http://nanodaru.com

بالا